Działalność Notariusza regulowana jest ustawą z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie. Notariusz w zakresie dokonywanych czynności sporządza:
 1. akty notarialne, w tym w szczególności:
  • umowy sprzedaży i darowizny,
  • mowy zamiany,
  • umowy działu spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy podziału majątku wspólnego,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności,
  • umowy spółek,
  • testamenty,
  • pełnomocnictwa,
 1. akty poświadczenia dziedziczenia,
 2. poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 3. protesty weksli i czeków,
 4. wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 5. projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  a nadto spisuje protokoły, doręcza oświadczenia, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.